SAKE and local beer

  • IZUMIYA KOJIMA JHOZOU
  • KOYUMITSURU SHUZOU
  • TOYO JIMAN SHUZOU
  • INUYAMA Lorelei Beer restaurant

INUYAMA china

  • OSAWA Kyujiro TOEN (china workshop)
  • OZEKI Sakujuro TOEN (china workshop)
  • GOTO Toitsu TOEN (china work shop)